Aktualności

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach ogłasza otwarty nabór Partnerów

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH  działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) ogłasza otwarty nabór Partnerów

do wspólnego  przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr RPSW.08.03.02-IZ.00-26- 177/18
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego
•    Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
•    Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
•    Poddziałanie 8.3.2  Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych
•    Typ operacji 3 Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w tym wsparcie ucznia młodszego

Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych - obszary wiejskie

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu poprzez działania na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w tym wsparcie uczniów młodszych poprzez:
a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty,
b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego
c) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Partnerstwo może być zawiązane z :    
•    jednostkami samorządu terytorialnego
•    szkołami/placówkami w rozumieniu art. 2 ust.2, 7 Prawa oświatowego realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące,
•    organizacjami pozarządowymi i osobami prawnymi

wyłącznie z obszaru OSI o najgorszym dostępie do usług publicznych - Gminy:

Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew, Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, Imielno, Wodzisław, Michałów, Działoszyce, Złota, Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec, Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Pacanów, Gnojno, Szydłów, Osiek, Oleśnica, Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów, Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów, Mirzec, Wąchock, Bliżyn, Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn, Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Wilczyce, Dwikozy.

W przypadku gmin miejsko-wiejskich wsparcie kierowane jest wyłącznie do grup docelowych zamieszkałych, uczących się lub pracujących wyłącznie na obszarach wiejskich położonych na terenach tych gmin.   

Grupę docelową stanowią:
•    nauczyciele kształcenia ogólnego (podstawowego) oraz specjalnego, pracownicy pedagogiczni
•    szkoły oraz placówki (kształcenia podstawowego) w rozumieniu art. 2 ust. 2, 7 Prawa oświatowego realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych)
•    uczniowie i wychowankowie (w tym z niepełnosprawnościami) szkół/placówek prowadzących kształcenie podstawowe oraz specjalne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych i szkół policealnych).

Planowany czas realizacji projektu - 24 miesięcy (w latach 2018-2020).

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach (partnerem wiodącym), a Partnerami wyłonionymi w drodze niniejszego naboru.

Wymagania wobec Partnera/Partnerów:
1.  Niezbędne doświadczenie i aktualna wiedza w realizacji projektów unijnych o podobnym charakterze (udokumentowane kompetencje i potencjał: realizacja w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jednego projektu),
2. Wniesienie do projektu zasobów -  szkoły/placówki w rozumieniu art. 2 ust.2, 7 Prawa oświatowego realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych (dysponujących odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji działań, w których Partner zamierza uczestniczyć).
3. Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu we współpracy ze Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach w tym współpraca w zakresie przygotowania INDYWIDUALNEJ ANALIZY POTRZEB SZKOŁY zawierającej aktualne dane źródłowe i oraz wspólną realizacja projektu.
4. Zgodność działania potencjalnego Partnerów z celami partnerstwa i konkursu.
5. Zapoznanie się z dokumentacją konkursu RPSW.08.03.02-IZ.00-26- 177/18 zamieszczoną na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1989-ogloszenie-konkursu-numer-rpsw-08-03-02-iz-00-26-177-18-w-ramach-poddzialania8-3-2-wsparcie-ksztalcenia-podstawowego-w-zakresie-kompetencji-kluczowych

6. Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego podmiotu do pełnienia funkcji Partnera.
7. Partnerem może być tylko podmiot wskazany w dokumentacji konkursowej.
8. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu
z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 
Kryteria wyboru Partnera/Partnerów:
1. Zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa (0-10).
2. Wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (0-15).
3. Doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze (0-15).
 
Informacje dodatkowe:
1.    Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera.
2.    Z wybranymi Partnerami zostanie zawarta umowa partnerska.
3.    Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany. Ostateczną decyzję podejmuje Kanclerz Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.
4.    Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia/zawieszenia naboru bez podawania przyczyny.

Termin składania ofert: 15 marca 2018 r. - 6 kwietnia 2018 r.  do godz. 15:00
 
Wymagane jest złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia druku – Załącznik nr 1. Do oferty należy dołączyć:

1.    Dokumenty mogące mieć znaczenie z punktu widzenia projektu.
 
Ofertę warz z dodatkowymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór Partnerów w ramach konkursu RPSW.08.03.02-IZ.00-26- 177/18"

Ofertę można złożyć osobiście pod adresem:

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Ul. Majora Jana Piwnika „Ponurego” 49
25-666 Kielce

w dziekanacie (pok. A-19) w godz. 8.00-15.00 lub przesłać pocztą na w/w adres.
 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do jednostki.

Ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1.    Złożenia po terminie,
2.    Wycofania przez oferenta.
 
Załącznik – wzór oferty


Strona korzysta z plików cookie